Безопасността и сигурността на вашите лични данни са от голямо значение за Елсим Комерс ООД, и ние спазваме всички приложими закони за защита на данните, докато обработваме вашите лични данни, където “лични данни” или “данни” означава посоченото по-долу.

Настоящата политика за поверителност има за цел да ви информира за обработването на вашите данни във връзка с посещението ви на нашия уебсайт www.elsim.net (наричан по-нататък “сайта”) и използването на всякакви допълнителни услуги, които Елсим Комерс ООД предлага, от ваша страна.

Ние си запазваме правото на промени на настоящата “Политика за поверителност” по всяко време. Тези промени ще бъдат публикувани на нашия сайт и ще влязат в сила незабавно, освен ако не е посочено друго. В тази връзка ви съветваме редовно да преглеждате настоящата “Политика за поверителност”, за да разполагате с най-актуализираната й версия.

Обработка на данните

Ние обработваме вашите данни само доколкото е необходимо и в случай, че това е разрешено от законодателството, т. е. ако това е необходимо за целите на договорите или за да ви разрешим да използвате нашия сайт или ако вие сте ни предоставили изричното си съгласие, както и за да отговорим на запитване, направено през сайта. По-специално, ние обработваме вашите данни за следните цели и въз основа на следните правни основания:

Форма за контакт

Вие можете да ни изпращате въпроси, като използвате формата за контакт на нашия уебсайт. За да отговорим на вашия въпрос, ние се нуждаем от някои данни за контакт като вашия телефонен номер или вашия имейл адрес.

Ние ще използваме всички събрани чрез формата за контакт данни само за да отговорим на въпроса, зададен от вас. За тази цел на обработване на данни ние събираме следната информация:

  • имейл адрес
  • лично и фамилно име
  • всички допълнителни данни, които ни предоставяте с вашето запитване

“Бисквитки” и социални приставки

Ние използваме “бисквитки” и социални приставки на нашия сайт, които могат да са свързани с обработването на вашите лични данни.

“Бисквитките” представляват текстови файлове, които се съхраняват в интернет браузъра или от интернет браузъра, когато посещавате уебсайт от вашата компютърна система. “Бисквитката” съдържа характерен низ от знаци, която позволява уникалното идентифициране на браузъра, когато уебсайтът се посещава отново. Някои “бисквитки” се използват във връзка с чистата функционалност на уебсайта, други се използват за целите на анализа.

По-специално, ние използваме следните “бисквитки” на нашия уебсайт:

“Бисквитки” за техническото обезпечаване на сайта

Някои “бисквитки” обикновено се използват за целите на техническото обезпечаване на уебсайта. Необходимо е да обработим определена автоматично подадена информация относно вас, така че вашият браузър да покаже нашия уебсайт и вие да можете да го използвате.

Google Tag Manager

На нашия уебсайт ние използваме Google Tag Manager. Google Tag Manager е решение, което позволява на търговците да управляват маркерите на уеб страницата чрез единствен настолен интерфейс. Самата услуга Google Tag Manager (която внедрява маркерите) е домейн без “бисквитки” и не събира никаква лична информация. Услугата Google Tag Manager задвижва други маркери, които от своя страна могат да събират данни. Google Tag Manager няма достъп до тези данни. Деактивиране на ниво домейн или “бисквитки” ще важи и за всички проследяващи маркери, внедрени с Google Tag Manager.

Съхранение на данни

Обичайна практика е – в случай, че само посещавате и разглеждате нашия сайт, без да го използвате активно (вижте по-долу) – вашите данни да бъдат съхранявани само колкото е необходимо за съответната цел, за която са били събрани, и след това да бъдат заличени. Следователно, ако данните вече не са необходими, ние ще ги заличим незабавно, освен ако съществуват приложими срокове във връзка с правни основания те да бъдат съхранени. В този случай данните ще бъдат блокирани за други цели извън правните цели за съхранението им и ще бъдат заличени след изтичането на приложимия срок за съхранение.

Когато вие активно използвате нашия уебсайт (използвате формата за контакт), е възможно също да съхраним вашите лични данни за по-дълъг период от време, в случай, че е необходимо да се защитим при потенциални правни искове. В този случай ние ще съхраним вашите лични данни до изтичането на давностния срок на всички правни искове, възникващи от взаимоотношението с вас, което обикновено е между 12 и 36 месеца.

По отношение на “бисквитките” вие имате възможността да ги изтриете по всяко време чрез използване на съответните функции на вашия браузър.

Вашите права като субект на данни

Право на информация: вие имате правото да поискате потвърждение от нас по всяко време в обхвата на чл. 15 от ОРЗД дали ние обработваме лични данни, свързани с вас; ако това е така, вие имате право също така съгласно чл. 15 от ОРЗД да получите информация относно такива лични данни, както и друга специфична информация (наред с друго, цели на обработването, категории лични данни, категории получатели, предвиден срок за съхранение, произход на данните, използване на автоматизирано вземане на решения и, в случай на трансфер към трети страни, съответните гаранции) и копие от данните.

Право на коригиране: съгласно чл. 16 от ОРЗД вие имате право да поискате коригиране на личните данни, съхранявани за вас, ако те са неточни или неправилни.

Право на изтриване: вие имате право при условията на чл. 17 от ОРЗД, да поискате от нас изтриването на свързаните с вас лични данни без ненужно забавяне. Наред с други неща, правото на изтриване не се прилага, ако обработването на личните данни е необходимо за (а) упражняването на правото на свобода на изразяване и информация, (б) изпълнението на правно задължение, на което подлежим (напр. постановени от законодателството задължения за съхранение) или (в) поддържането, изпълнението или защитата на правни искове.

Право на ограничаване на обработването: съгласно условията на чл. 18 от ОРЗД вие имате право да поискате от нас ограничаване на обработването на вашите лични данни.

Право на преносимост на данните: вие имате право при условията на чл. 20 от ОРЗД да поискате от нас да получите личните данни, които ви засягат и които сте ни предоставили в структуриран, текущ и пригоден за машинно четене формат.

Право на отмяна: вие имате правото да отмените съгласието си за обработване на личните данни по всяко време с бъдещо действие, без да заплащате никакви разходи освен разходите за пренос съгласно основните цени.

Право на възражение: вие имате правото да възразите срещу обработването на вашите лични данни при условията на чл. 21 от ОРЗД, което означава, че ние трябва да прекратим обработването на вашите лични данни. Правото на възражение съществува само в границите, посочени в чл. 21 от ОРЗД. В допълнение, в името на нашите интереси ние можем да не прекратим обработването, така че да имаме правото да обработваме вашите лични данни въпреки вашето възражение.

Право на подаване на жалба до надзорен орган: вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на вашето местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение при условията на чл. 77 от ОРЗД, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД. Правото на подаване на жалба не накърнява които и да било други административни или съдебни средства за правна защита.

При възникнали въпроси може да се свържете с нас.